Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia na stanowiskach pracy oświetlenia elektrycznego o właściwych parametrach określonych w PN-EN 12464-1:2004 "Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.

Tylko przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego stanowi potwierdzenie, iż pracownikom zostało zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Należy pamiętać o konieczności wykonania ponownych pomiarów oświetlenia wszędzie tam gdzie poprzedni pomiar wykazał, że oświetlenie było niewystarczające, a także tam, gdzie dokonano modernizacji oświetlenia na stanowiskach pracy.

Oświetlenie nie jest zaliczane do czynników szkodliwych, lecz do czynników uciążliwych, wobec czego w stosunku do parametru oświetlenia nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  Decyzję co do częstotliwości wykonywania pomiarów oświetlenia może podjąć pracodawca, mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków.

 

Pomiary Oświetlenia w ofercie ADMIR®

Wykonujemy pomiary oświetlenia:

- ogólnego,

- stanowiskowego,

- awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

 

Gwarantujemy terminowe wykonanie zleceń przez kompetentnych pracowników. Pomiary wykonywane są profesjonalnym sprzętem z aktualnym świadectwem wzorcowania. Klienci otrzymują protokół pomiarowy z opracowanymi wnioskami pokontrolnymi. Protokół należy okazywać na życzenie Państwowej Inspekcji Pracy, SANEPIDU, Państwowej Straży Pożarnej. 

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: 2ceh