Szkolenia wstępne BHP

Ośrodek Szkoleniowy ADMIR® jest niepubliczną placówką oświatową prowadzącą działalność zarejestrowaną w Starostwie Powiatu Warszawskiego oraz Kuratorium Oświaty pod numerem 747K.

Od ponad piętnastu lat organizujemy zajęcia dla osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia. Naszą specjalnością jest szkolenie wstępne BHP, a także kursy z ochrony przeciwpożarowej, jednakże w ofercie znajdziecie Państwo także inne propozycje związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz ciekawe zajęcia branżowe.

 

Naszą dewizą jest prowadzenie szkoleń na najwyższym poziomie, ze szczególnym naciskiem na przygotowanie merytoryczne wykładowców, wśród których znajdują się główni specjaliści ds. BHP, oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni oraz specjaliści ds. oceny zagrożeń w środowisku pracy. Dzięki temu wstępne szkolenia BHP oraz każdy inny instruktaż prowadzone są na najwyższym poziomie.

Profesjonalne szkolenia BHP

Zajęcia organizowane są w postaci wykładów autorskich oraz seminariów połączonych z warsztatami, podczas których uczestnicy zapoznają się z rozwiązywaniem problemów najczęściej dotykających ich sfery zawodowej. Podczas szkolenia BHP korzystamy z technik aktywizujących oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy (skrypty szkoleniowe, filmy instruktażowe, projektory multimedialne, manekiny do pokazów resuscytacji, automatyczne defibrylatory).

Wstępne szkolenie BHP dla pracowników

Techniki aktywizujące, z których korzystamy, pozwolą osiągać zadowalające efekty szkolenia BHP już po krótkim czasie. Trzeba zaznaczyć, że kursy BHP w naszej jednostce przeprowadzane są dla każdej grupy zawodowej, co zadecydowało o naszym dużym doświadczeniu w różnych dziedzinach. Stawiamy nacisk na szkolenie wstępne BHP, bez którego żaden pracownik nie może podjąć pracy na danym stanowisku. Nasze szerokie usługi zakładają również, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z Ukrainy.

 

Cechą wyróżniającą nasz Ośrodek Szkoleniowy jest elastyczność — zarówno szkolenie wstępne BHP, jak i okresowe, prowadzone jest w systemie zamkniętym lub w formie szkolenia otwartego, na które zapraszamy do siedziby naszego ośrodka.

Szkolenia BHP organizujemy tanio i solidnie. Cennik i terminarz szkoleń otwartych.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oprócz klasycznego instruktażu w ofercie ADMIR® znajdziecie Państwo szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, także w nowoczesnej formie e-learningu w angielskiej wersji językowej.

 

 

W ofercie ośrodka znajduje się pełny zakres obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP, wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) tj.:

Szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny):

Przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę

 

Szkolenia okresowe BHP:

Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 


Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub rozpoczynają) pracę na stanowiskach robotniczych.
Dla pracowników administracyjno-biurowych

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.

 

Dla pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników o których mowa w par. 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.

 

Dla pracowników inżynieryjno-technicznych

 

Kurs BHP przeznaczony dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

 


Szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

 

 

 

Uwaga! W atrakcyjnej formie e-learningu lub samokształcenia kierowanego proponujemy szkolenia okresowe dla wszystkich grup poza stanowiskami robotniczymi.

 

Polecamy sprawdzić kursy BHP dostępne w formie e-learningu.

 

 

NOWOŚĆ W OFERCIE !

Szkolenia wstępne i okresowe BHP dla stanowisk robotniczych w języku ukraińskim!

 

 

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy)

Kurs przeznaczony dla wszystkich grup zawodowych, w trakcie którego pracownicy zapoznawani są z wytycznymi instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Możliwe rozszerzenie szkolenia o praktyczne pokazy gaszenia ognia w zarodku, próbną ewakuację, zasady postępowania na wypadek aktów terroryzmu.

 

 

Podstawy udzielania pierwszej pomocy

 

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich zainteresowanych, szczególnie polecane osobom odpowiedzialnym za apteczki pierwszej pomocy oraz zapewnienie sprawnego systemu ratownictwa w zakładach pracy. Program obejmuje część teoretyczną i praktyczną z zastosowaniem manekinów do nauki resuscytacji, autodefibrylatora oraz ogólnie dostępnych środków opatrunkowych.

Metodyka prowadzenia szkoleń wstępnych, w tym instruktaży stanowiskowych Szkolenie przeznaczone dla pracowników służb BHP, pracodawców oraz kadry kierowniczej wyznaczonej do prowadzenia instruktaży stanowiskowych. Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności opracowywania programów instruktaży oraz właściwego przekazywania wiedzy w trakcie szkolenia wstępnego.

 


Ocena ryzyka zawodowego dla zespołów oceniających i dokumentujących ryzyko zawodowe w firmie

 

Szkolenie dedykowane obejmujące omówienie obowiązujących przepisów, norm oraz warsztaty praktyczne umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności identyfikacji zagrożeń, oceny i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego w firmie.

 

Postępowanie powypadkowe w praktyce

 

Kurs przeznaczony dla pracowników służby BHP oraz pracowników działów kadr. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia spraw powypadkowych wraz z właściwym przygotowaniem pełnej dokumentacji dla ZUS.

 

Dobre praktyki GHP / GMP (dawne minimum sanitarne)

 

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich osób biorących udział w produkcji lub obrocie żywnością, wynikające z art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: ekot