Szkolenia wstępne BHP

Ośrodek Szkoleniowy ADMIR® jest niepubliczną placówką oświatową, prowadzącą działalność zarejestrowaną w Starostwie Powiatu Warszawskiego oraz Kuratorium Oświaty pod numerem 747K.

Od ponad piętnastu lat organizujemy zajęcia dla osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jednakże w naszej ofercie znajdziecie Państwo także inne propozycje związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz ciekawe szkolenia branżowe.

 

Naszą dewizą jest prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, ze szczególnym naciskiem na poziom i przygotowanie merytoryczne wykładowców, wśród których znajdują się główni specjaliści ds. BHP, oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni, specjaliści ds. oceny zagrożeń w środowisku pracy. Dzięki temu wstępne szkolenia BHP oraz każdy inny instruktaż prowadzone są na najwyższym poziomie. 

Profesjonalne szkolenia BHP

Zajęcia organizowane są w postaci wykładów autorskich oraz seminariów połączonych z warsztatami, podczas których uczestnicy zapoznają się z rozwiązywaniem problemów najczęściej dotykających ich sfery zawodowej. Podczas szkolenia BHP korzystamy z technik aktywizujących oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy (skrypty szkoleniowe, filmy instruktażowe, projektory multimedialne, manekiny do pokazów resuscytacji, automatyczne defibrylatory).

Wstępne szkolenie BHP dla pracowników

Techniki aktywizujące, z których korzystamy, pozwolą osiągać zadowalające efekty szkolenia bhp już po krótkim czasie. Trzeba zaznaczyć, że kursy bhp w naszej jednostce przeprowadzane są dla każdej grupy zawodowej, co zadecydowało o naszym dużym doświadczeniu. Stawiamy nacisk na szkolenie wstępne bhp, bez którego żaden pracownik nie może podjąć pracy na danym stanowisku. Nasze szerokie usługi zakładają również, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z Ukrainy.

 

Cechą wyróżniającą nasz Ośrodek Szkoleniowy jest elastyczność — szkolenie wstępne BHP, jak i okresowe, prowadzone jest w systemie zamkniętym lub w formie szkolenia otwartego, na które zapraszamy do siedziby naszego ośrodka.

 

Szkolenia BHP organizujemy tanio i solidnie. Cennik i terminarz szkoleń otwartych

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oprócz klasycznego instruktażu, w ofercie ADMIR® znajdziecie Państwo szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, także w nowoczesnej formie e-learningu, w angielskiej wersji językowej.

  

 

W ofercie ośrodka znajduje się pełny zakres obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP, wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) tj.:

szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny):

przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę

 

szkolenia okresowe BHP:

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 

szkolenie przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

 


dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub rozpoczynają) pracę na stanowiskach robotniczych.
dla pracowników administracyjno-biurowych

 

szkolenie przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.

 

 

dla pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników o których mowa w par. 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.

 

dla pracowników inżynieryjno-technicznych

 

kurs BHP przeznaczony dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

 


szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

 

 

 

Uwaga ! W atrakcyjnej formie e-learningu lub samokształcenia kierowanego proponujemy szkolenia okresowe dla wszystkich grup poza stanowiskami robotniczymi.

 

Sprawdź kursy BHP dostępne w formie e-learning

 

 

NOWOŚĆ W OFERCIE !

Szkolenia wstępne i okresowe BHP dla stanowisk robotniczych w języku ukraińskim !

 

 

szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy)

kurs przeznaczony dla wszystkich grup zawodowych, w trakcie którego pracownicy zapoznawani są z wytycznymi instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Możliwe rozszerzenie szkolenia o praktyczne pokazy gaszenia ognia w zarodku, próbną ewakuację, zasady postępowania na wypadek aktów terroryzmu.

 

 

podstawy udzielania pierwszej pomocy

 

szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich zainteresowanych, szczególnie polecane dla osób odpowiedzialnych za apteczki pierwszej pomocy oraz zapewnienie sprawnego systemu ratownictwa w zakładach pracy. Program obejmuje część teoretyczną i praktyczną z zastosowaniem manekinów do nauki resuscytacji, autodefibrylatora oraz ogólnie dostępnych środków opatrunkowych

metodyka prowadzenia szkoleń wstępnych, w tym instruktaży stanowiskowych

szkolenie przeznaczone dla pracowników służb BHP, pracodawców oraz kadry kierowniczej wyznaczonej do prowadzenia instruktaży stanowiskowych. Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności opracowywania programów instruktaży oraz właściwego przekazywania wiedzy w trakcie szkolenia wstępnego

 


ocena ryzyka zawodowego dla zespołów oceniających i dokumentujących ryzyko zawodowe w firmie

 

szkolenie dedykowane obejmujące omówienie obowiązujących przepisów, norm oraz warsztaty praktyczne umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności identyfikacji zagrożeń, oceny i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego w firmie

 

postępowanie powypadkowe w praktyce

 

kurs przeznaczony dla pracowników służby BHP oraz pracowników działów kadr. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia spraw powypadkowych wraz z właściwym przygotowaniem pełnej dokumentacji dla ZUS

 

dobre praktyki GHP / GMP (dawne minimum sanitarne)

 

obowiązkowe szkolenie dla wszystkich osób biorących udział w produkcji lub obrocie żywnością, wynikające z art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)

Formularz kontaktowy

+48 22 846 02 21 biuro@admir.com.pl
przepisz w odwrotnej kolejności: 9dob